CSR-riktlinjer & Code of Conduct

BCD Travels Corporate Social Responsibility-riktlinjer
är en global affärskodex för en global verksamhet.

CSR-riktlinjer & Code of Conduct

BCD Travels Corporate Social Responsibility-riktlinjer är en global affärskodex för en global verksamhet. Vi omfamnar verksamhetsmetoder som stöttar United Nations Global Compacts 10 Principer.
BCD Travels CSR-riktlinjer fokuserar på fyra huvudområden: etiska affärsmetoder, människor, miljö och sekretess/dataskydd. I verksamhetens olika företag har lokala CSR-initiativ existerat i flera år. Våra CSR-riktlinjer speglar BCD Groups åtagande att efterlämna ett livskraftigt arv till kommande generationer.

Etiska affärsmetoder

BCD Travel följer de etiska lagar och bestämmelser som finns i det land där företaget verkar.

Människor

BCD Travel erbjuder en arbetsplats utan diskriminering där alla medarbetare kan uppfylla sin potential baserat på meriter och förmåga.

Miljö

BCD Travel arbetar för att värna om miljön och sina medarbetares hälsa och säkerhet. Vi söker hela tiden efter nya sätt att använda resurser mer effektivt – allt för att reducera den miljömässiga påverkan i samband med avfall och utsläpp i luft, vatten och på land.

Sekretess och dataskydd

BCD Travel skapar ett säkert affärsklimat för att skydda både medarbetares och kunders privata information.

Läs om BCD Travels CSR-riktlinjer här (på engelska)

Code of Conduct

Vår affärskodex (Code of Conduct) innehåller de normer som vi  som en global organisation och som enskilda medarbetare arbetar efter. Denna kodex ger en etisk och rättslig ram för vår dagliga verksamhet samt vägledning för hantering av utmanande situationer.

Läs vår Code of Conduct här.

En del av den svenska organisationen är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard.
Kvalitet är att kunna möta kundens uttalade och outtalade behov, krav och förväntningar, såväl som att uppfylla de krav myndigheterna ställer på oss. Vårt arbetssätt är processorienterat och utgår från kundperspektivet. Vi definierar kvalitet som kundens totala upplevelse av BCD Travel.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. Omsorg om vår livsmiljö är en viktig fråga och miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. I och med att BCD Travel inte producerar resor utan förmedlar dem, har vi begränsade möjligheter att påverka produkternas miljöhänsyn. Som ett led i miljöarbetet är det dock en självklarhet att vi prioriterar nära samarbete med leverantörer och partners som är lika angelägna om miljön som vi är. BCD Travel bedriver sin egen verksamhet utifrån de miljöaspekter som är möjliga, till exempel genom att köpa grön el märkt med Bra Miljöval, använda miljöbilar som tjänstebilar, ha en miljömedveten resepolicy, undvika engångsartiklar, källsortera pappers- och miljöavfall, arbeta aktivt med att minimera pappershanteringen genom att ställa ut elektroniska dokument såsom elektroniska biljetter och fakturor och stimulera kunder och medarbetare till engagemang och delaktighet i miljöfrågor.